Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 314
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
OcÚRák-276/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie - skupinové poisteneÚrazové poistenie - trvalé následky, čas nevyhnutného liečenia, počet osôb 2251,04 €12.9.201930.6.2020
273/2019Ľubomír Vígľašský, Národná č. 18, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 12/1317,00 €10.9.2019nestanovený
OcÚRák-263/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190049179Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 146,08 €3.9.2019nestanovený
OcÚRák-258/2019Daniel Siman, Lubeník č.110, 049 18 LubeníkZmluva o dielo č. 4/2019 na zhotovenie diela: Oprava a údržba budovy Pošty v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Oprava a údržba budovy Pošty v Rákoši.5 243,60 €21.8.2019nestanovený
242/2019 Ing. Katarína Karczagová, 980 21 Bátka č. 169ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy je: a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a 2019 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), b) overenie výročnej správy za rok 2018 a 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve, c) Dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 400,00 €25.7.201930.11.2020
220/2019Katarína Poliaková, Zmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 28710,00 €26.6.2019nestanovený
210/2019Juraj Hodermarszki, Rákošská Baňa č. 211, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 23310,00 €18.6.2019nestanovený
205/2019Monika Andrášiková, Revúcka Lehota č. 57, 049 18 Lubeník Zmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 5017,00 €14.6.2019nestanovený
200/2019Eva Valková, Rákoš č. 86, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 116,123,12451,00 €6.6.2019nestanovený
195/2019Viliam Klescht, Murgašova 1, 917 01 TrnavaZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 92/9334,00 €4.6.2019nestanovený
188/2019BaM Stolárstvo – Ján Berzéty, Muráň 150, 049 01 Muráň Zmluva o dielo č. 3/2019 na zhotovenie diela: Výmena strešnej krytiny na budove Domu smútku v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Výmena strešnej krytiny na budove Domu smútku v Rákoši.5 219,78 €30.5.201931.7.2019
179/2019Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 202/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jehoPoskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Cintoríny v obci Rákoš a Rákošská Baňa Oprávnené výdavky k projektu: Nákup materiálu a osadenie oplotenia, nákup okrasných drevín, zakúpenie a osadenie lavičiek.1 200,00 €28.5.2019nestanovený
173/2019Ondrej Siman, Lubeník 112, 049 18Zmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 168/16920,00 €14.5.2019nestanovený
167/2019Fabrika SK s.r.o., Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o dielo č. 2/2019 na zhotovenie diela: Výmena kúrenia v budove Obecného úradu s kultúrnym domom v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Výmena kúrenia v budove Obecného úradu s kultúrnym domom v Rákoši.28 237,35 €10.5.2019nestanovený
165/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 149 426 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonnikaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.1 400,00 €14.5.2019nestanovený
163/2019Ivan Šoltýs, Sv. Quirina 1535/23, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2019 na zhotovenie diela: Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v Rákošskej Bani uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v Rákošskej Bani.11 583,31 €7.5.2019nestanovený
158/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA 19/30/054/110 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa núprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa (ďalej len „účastníci dohody“) pri zabezpečení vykonávania zapracovania u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí finančného príspevku, ktorý sa poskytuje v rámci národného projektu REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, z finančných prostriedkov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky93,12 €8.5.2019nestanovený
128/2019Jozef Ennert, ul. Sládkovičova 61/5, 05001 RevúcaZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 27/2820,00 €28.3.2019nestanovený
115/2019Ondrej Janeka, Gen. Štefánika č. 42, 06001 KežmarokZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo:266.17,00 €21.3.2019nestanovený
105/2019Dagmar Vrančíková, 049 18 Lubeník 241Zmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 61, 62, 63, 333.40,00 €9.3.2019nestanovený
86/2019Agnesa Grendelová, Nandraž 64, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 288/289.20,00 €1.3.2019nestanovený
76/2019Ján Skříček, Rákoš, Rákošská Baňa 243, Martina Skříčková, Rákoš, Rákošská Baňa 243Kúpna ZmluvaPredmetom kúpnej zmluvy, ktorý predávajúca predáva a kupujúci do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujú je parcela registra "C", parc. č. 2580/165 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 86 m2, zameraná geometrickým plánom Ing. Matúša Hudáka, GeoPraktik, Revúčka 127, 050 01 Revúca, IČO: 50975765, číslo plánu 50975765 - 77/2018, číslo úradného overenia 164/2018.57,62 €23.2.2019nestanovený
71/2019Ema Weisová, Rákoš č. 107, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 4/5, 281/282, 285/286 - zmena na urnový.50,00 €19.2.2019nestanovený
61/2019Irena Gužáková, Rákoš č. 5, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 14/15.34,00 €7.2.2019nestanovený
29/2019Gabriela Kederová, Rákošská Baňa 242, 049 61 RákošKÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami1. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1) pozemok – Geometrickým plánom č. 50975765 – 65/2018 vytvorenú parcelu reg. C č. 2580/164, záhrady o výmere 111 m2. (ďalej aj ako „prevádzaný pozemok“), nachádzajúci sa v obci Rákoš, katastrálne územie Rákoš so všetkým zákonným príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými a Kupujúci pozemok - novovytvorenú parcelu reg. C č. 2580/164, záhrady o výmere 111 m2 nachádzajúci sa v obci Rákoš, katastrálne územie Rákoš so všetkým zákonným príslušenstvom a so všetkými právami a povinnosťami s ním spojenými kupuje do svojho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1) a zaväzuje sa zaň zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške, lehote a spôsobom uvedeným v článku II Zmluvy. 2. Geometrický plán č. 50975765 – 65/2018 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej príloha č. 1.74,37 €18.1.2019nestanovený
25/2019Ján Súkeník, Rákoš č. 68, 04961 RákošZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 345.17,00 €15.1.2019nestanovený
14/2019Ján Murko, ul. Štefániková 56, 040 01 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 208 - zmena na urnový hrob čísla zostalo.10,00 €9.1.2019nestanovený
13/2019Ján Murko, ul. Štefániková 56, 040 01 KošiceZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 69/70.34,00 €9.1.2019nestanovený
324/2018Mária Hőgerová, Clementisova 1125/3, 050 01 RevúcaZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákošská Baňa, číslo parcely 2547. Hrobové miesto číslo: 19/20 - zmena na urnový hrob čísla zostali10,00 €23.11.2018nestanovený
321/2018Viliam Štrba, Hatvániho 9/63, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o nájme hrobového miesta (ďalej len „Zmluva“) uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš, číslo parcely 386/1. Hrobové miesto číslo: 275, 27620,00 €21.11.2018nestanovený
Položky 1-30 z 314


Úvodná stránka