Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 275
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
256/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie - skupinové poisteneÚrazové poistenie - trvalé následky, čas nevyhnutného liečenia, počet osôb 1841,76 €8.9.201830.6.2019
240/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,Zmluva o poskytovaní verejných služiebMobilný Hlas doba viazanosti: 24 mesiacov, program služby: áno S12,00 €11.8.2018nestanovený
239/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebMobilný Hlas doba viazanosti: 24 mesiacov, program služby: áno S12,00 €11.8.2018nestanovený
238/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebMobilný Hlas doba viazanosti: 24 mesiacov, program služby: áno M22,00 €11.8.2018nestanovený
236/2018Viera Takáčová, Rákoš 30, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 224.10,00 €7.8.2018nestanovený
235/2018Viera Takáčová, Rákoš 30, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 344 urnový hrob.10,00 €7.8.2018nestanovený
2342018Viera Takáčová, Rákoš 30, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 22.10,00 €7.8.2018nestanovený
221-002/2018SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaPredmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia: a) Základné zaradenie hudobnej produkcie: podujatie s kombinovanou hudobnou produkciou (zahŕňa živú aj reprodukovanú hudobnú produkciu § 19, ods. 4, písm. f), bod 2 a bod 3 Autorského zákona) b) Typové zaradenie hudobnej produkcie: kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného c) Identifikácia hudobnej produkcie: Názov hudobnej produkcie (podujatia): 700 výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš - oslavy, Interpreti (výkonní umelci): Otto Weiter + Andrea Fischer Reprodukovaná hudba: ☑ áno ☐ nie Percentuálny podiel reprodukovanej hudby zo všetkej hudby použitej na podujatí: podiel neznámy0,00 €31.7.201819.8.2018
220/2018Umelecká agentúra O.W.-Music s.r.o., Kuchyňa 298, 900 52 KuchyňaZMLUVA č. 180818 o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu, prenájmu priestorov s pohostením, uzatvorená nižšie uvedeného dňa a roku a v zmysle ustanovení zák. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov § 43 až 51.a/ sprostredkovanie – podanie hudobnej produkcie a to vo forme hosťovanie cca 45-60 min. Umeleckou agentúrou O.W.– Music, s.r.o. –a umelcami Otto Weiter + Andrea Fischer v programe: 700 výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš - oslavy1 350,00 €19.7.2018nestanovený
211/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonníkPredmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrno-spoločenského podujatia „Oslava 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rákoš“, ktoré sa bude konať dňa 18. augusta 2018. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II tejto zmluvy. 100,00 €11.7.201818.8.2018
210/2018Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská BystricaDohoda o cene 83180066 uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov medzi odberateľom a dodávateľom.Vyjadrenie BBRSC/03128/201814,40 €10.7.2018nestanovený
208/2018Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 750/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014Predmetom Zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov (ďalej ako „VZN BBSK č. 25/2014“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš - oslavy Oprávnené výdavky k projektu: honoráre a odmeny účinkujúcim; propagačné materiály; upomienkové predmety; služby spojené s ozvučením, prenájom pódia.1 900,00 €10.7.2018nestanovený
205/2018Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPrevádzkovateľ v rámci výkonu svojej činnosti nakladá s osobnými údajmi v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“), pričom vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva tieto osobné údaje vo vlastnom mene. 2. Sprostredkovateľ je poskytovateľom aplikačného programového vybavenia informačného systému Asseco WÉČKO (ďalej ako „Informačný Systém“), ktorý je Prevádzkovateľ oprávnený používať na základe zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom. 3. Sprostredkovateľ za účelom poskytovania služieb podpory a prevádzky Informačného Systému je v nevyhnutnom rozsahu oprávnený na prístup k osobným údajom, ktoré sa nachádzajú v tomto Informačnom Systéme. 4. V rámci Informačného Systému má Sprostredkovateľ prístup k osobným údajom dotknutých osôb, ktorými sa rozumejú fyzické osoby, ktoré sú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu, pre Prevádzkovateľa vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo sú v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom (ďalej len „dotknuté osoby“). 5. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou.0,00 €6.7.2018nestanovený
165/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 18/30/012/15 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €22.5.2018nestanovený
164/2018WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV uzavretá v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúva2.1 Obsahom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch špecifikovaných v čl. VII. tejto zmluvy, s príslušnými ustanoveniami § 39 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 2.2 Prevádzkovateľ týmto poveruje spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. so sídlom Nižovec 2a, Zvolen spracovaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa v informačných systémoch špecifikovaných v čl. VII. tejto zmluvy.0,00 €19.5.2018nestanovený
163/2018Ivan Šoltýs, Sv. Quirina 1535/23, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2018 na zhotovenie diela: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Rákoši - okná a dvere uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Rákoši - okná a dvere.9 999,80 €19.5.2018nestanovený
161/2018Ema Laciaková, RožňavaZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 277, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €18.5.2018nestanovený
137/2018Alžbeta Bánesová, Rákoš 102, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 36/37, 217/218.40,00 €24.4.2018nestanovený
107/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonnikaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.1 400,00 €21.3.20189.9.2018
90/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA číslo 18/30/52A/146/NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhadu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľnícke služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právncká osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby.3 301,32 €7.3.201830.9.2018
88/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190039370Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.73,04 €1.3.201831.8.2018
85/2018Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieAktivácia účastníckeho programu: Home Optimal 4G15,00 €28.2.2018nestanovený
79/2018Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Filiálka RákošZmluva o výpožičke uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350.0,00 €20.2.201829.2.2020
13/2018Matilda Toporová, Rákoš 104, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 207,272,273,274.40,00 €5.1.2018nestanovený
381/2017Eva Berenteová, č. 255, 049 01 MuráňZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 222, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €22.12.2017nestanovený
380/2017Maroš Nemoga, Rákoš 99, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 58, 59, 60.30,00 €21.12.2017nestanovený
379/2017Daniel Siman, Lubeník č.110, 049 18 LubeníkZmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka.Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa vykonať stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia budovy bývalej Materskej škôlky v Rákoši“ tak aby nedošlo ku škodám . Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa bodu IV. tejto zmluvy.17 114,40 €20.12.2017nestanovený
378/2017Tibor Gallo, ul. Clementisova 1126/5, 050 01 RevúcaZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 291, 292, 293, 294.40,00 €19.12.2017nestanovený
377/2017Mária Pavlíková, Rákoš 79, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 260,261.20,00 €19.12.2017nestanovený
375/2017Mária Nemogová, Rákoš 98, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 86/87, 88.30,00 €19.12.2017nestanovený
Položky 1-30 z 275


Úvodná stránka