Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 181-210 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
586/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009229Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.74,75 €5.6.201430.11.2014
20/2014, 603/2014Gabriela Krokavcová, Malohontská 19, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 12/13, 14, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.29,88 €18.6.201431.12.2018
618/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 103/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., rÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €25.6.201431.12.2014
19/2014, 628/2014Matilda Očenášová, Nandraž č. 59, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 315, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €27.6.201425.6.2034
19/2014, 702/2014Agnesa Grendelová, Nandraž 64, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 288 / 289, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.19,92 €10.7.201431.12.2018
723/2014Obec Licince, č. 40, 049 14 LicinceKúpna zmluva /§ 588 a násl. Občianskeho zákonníka/Predávajúci predáva a kupujúci kupuje špeciálne vozidlo, kategórie N3, VIN 120239108, LIAZ Š 706 RT HP (požiarna cisterna), farby červenej, evidenčné číslo RA526AH. Stav vozidla: schopné prevádzky. Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetného vozidla, kupujúci je oboznámený so stavom predmetného vozidla.1 100,00 €17.7.2014nestanovený
19/2014, 793/2014Ľubica Súkeníková, č. 44, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 313, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.9,96 €22.8.201431.12.2018
820/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:CAS 25 RTHP,RA526AH,ročné poistné = 114,75 €. 114,75 €4.9.2014nestanovený
565/2014, 823/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDodatok č 1 k dohode č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca v rámci implementácie NP VAOTP SR4 a zverejnenej dňa 07.07.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 37/§ 52/2014/ŠR na názov dohody č. 37/§52/2014/NP VAOTP SR-4.0,00 €4.9.201431.12.2014
843/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebZriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. 288,00 €17.9.2014nestanovený
19/2014, 865/2014Denisa Bazovská, Rákoš č. 31, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 340, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €19.9.201417.9.2024
876/2014Janette Kožejová, Petzvalova 23, 040 11 KošiceKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisovPredávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 163,68 €24.9.2014nestanovený
877/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenieÚrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.28,72 €24.9.201431.5.2015
19/2014, 976/2014Dagmar Vrančíková, č. 241, 049 18 LubeníkZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 77,78, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.20,00 €10.10.20148.10.2024
986/2014, 990/2014Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca,Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejDotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2014/2015 je počet týchto žiakov: 3. 210,00 €15.10.201430.6.2015
876/2014, 994/2014Janette Kožejová, Petzvalova 23, 040 11 KošiceDodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisovPredávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 166,16 €16.10.2014nestanovený
19/2014, 1011/2014Eva Valková, č. 86, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 117, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €21.10.201420.10.2024
1031/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 51/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanovenia §Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej aj „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 326,40 €30.10.201431.5.2015
535/2014, 1057/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k DOHODE č. 15/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníV zmysle článku VII. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 15/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 23.05.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku III „Práva a povinnosti úradu“ sa dopĺňa bod 2 o písm. b) a písm. c) v nasledovnom znení 2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: b) pracovné prostriedky podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1 (ďalej len „PP“) c) ochranné osobné pracovné prostriedky podľa prílohy č. 2 dodatku č. 1 (ďalej len „OOPP“) V článku IV „Práva a povinnosti organizátora“ sa mení bod 2. v nasledovnom znení 2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: a) PP mimo prílohy č. 1 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje, b) OOPP mimo prílohy č. 2 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje c) zdravotné preukazy, ak to charakter pracovných činností vyžaduje d) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatku činností a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností. Organizátor je povinný v prípade poškodenia PP, ktorých hodnota je vyššia ako 10,- Eur tieto vrátiť na ÚPSVR Revúca.0,00 €4.11.201431.12.2014
1063/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009258Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.13,28 €8.11.201430.4.2015
1084/2014Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceDohoda o vykonaní výrubu porastov a okliesnenia stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení1. VSE po vykonaní fyzickej prehliadky stavu NN elektrického vedenia nachádzajúceho sa v obci Rákoš, na ulici -, ktoré je vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „držiteľ povolenia“) bolo zistené, že stromy a/alebo iné porasty nachádzajúce sa na pozemkoch vlastníka nehnuteľností v predmetnej lokalite ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia (ďalej len „dotknuté nehnuteľnosti“). 2. Vlastník nehnuteľností a VSE sa dohodli, že výrub porastov a okliesnenie stromov nachádzajúcich sa na dotknutých nehnuteľnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia vykoná VSE na svoje náklady. 3. VSE je oprávnená poveriť vykonaním výrubu porastov a okliesnenia stromov podľa bodu 2 tohto článku inú fyzickú alebo právnickú osobu.0,00 €16.11.2014nestanovený
1113/2014Ján Hudaček, Kameňany č. 15, 049 62Zmluva o dielo č. 1/2014 Uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.Pluhovanie obecných ciest v obci Rákoš a Rákošská Baňa v zimnom období na požiadanie starostu obce Rákoš – podľa potreby.45,60 €25.11.20141.4.2015
618/2014, 1165/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODOTOK č. 1 k dohode č. 103/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písV zmysle článku VI. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 103/2014/MOS zo dňa 20.06.2014 a na základe žiadosti obce zo dňa 19.11.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku IV, Práva a povinnosti organizátora, sa mení bod č. 3 nasledovne: 2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.12.2014 do 31.12.2014 pre najviac 40 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne. Miesto výkonu aktivačnej činnosti: Katastrálne územie obce Rákoš Druh aktivačnej činnosti: Údržba verejných priestranstiev, priekop, úprava cintorína, odpratávanie snehu 3. Organizátor plne zodpovedá za riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež zabezpečuje dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ.0,00 €3.12.201431.12.2014
866/2014, 1220/2014VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Zmluva o využívaní služieb Nonstop BankingElektronické bankovníctvo: Služba: Internet banking Kontakt0,00 €11.12.2014nestanovený
1226/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 63/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.5 579,40 €13.12.201431.7.2015
1259/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Generála Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 35/§10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníZáväzok organizátora realizovať vykonávať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie vykonanej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €18.12.201431.12.2015
1031/2014, 1261/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca,DODATOK č. 1 k Dohode č. 51/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľaPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 51/§52a/2014/ŠR uzatvorenej dňa 27.10.2014 na názov dohody č. 51/§52a/2014/NP VAOTP-5. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V zmysle: Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 326,40 €18.12.201431.5.2015
1265/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda č. 151/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., rÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €23.12.201430.6.2015
1271/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchNázov služby: Verejná telefónna služba Telefónne číslo: 0584495105 Typ pripojenia: Telefónna prípojka – TP1 Program služby: Biznis linka 200 Darček pre všetkých – Vianoce 2014 Balík Biznis linka 200 – Akcová cena platná počas 1.-30. mesiaca – 19,99 € mesačne/vopred Doba viazanosti: 24 mesiacov.19,99 €30.12.2014nestanovený
1295/2014Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC, ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 RevúcaZmluva o poskytovaní služieb v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle ust. § 269 ods.2. Obchodného zákonníka1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ (v rozsahu podľa preambuly). 2. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom poskytovania odborných konzultácií ako aj vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ rozumie postup v súlade s platnými právnymi predpismi.24,00 €9.1.2015nestanovený
Položky 181-210 z 315


Úvodná stránka