Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 181-210 z 290
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1259/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Generála Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 35/§10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníZáväzok organizátora realizovať vykonávať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie vykonanej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €18.12.201431.12.2015
1031/2014, 1261/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca,DODATOK č. 1 k Dohode č. 51/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľaPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 51/§52a/2014/ŠR uzatvorenej dňa 27.10.2014 na názov dohody č. 51/§52a/2014/NP VAOTP-5. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V zmysle: Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 326,40 €18.12.201431.5.2015
1265/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda č. 151/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., rÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €23.12.201430.6.2015
1271/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchNázov služby: Verejná telefónna služba Telefónne číslo: 0584495105 Typ pripojenia: Telefónna prípojka – TP1 Program služby: Biznis linka 200 Darček pre všetkých – Vianoce 2014 Balík Biznis linka 200 – Akcová cena platná počas 1.-30. mesiaca – 19,99 € mesačne/vopred Doba viazanosti: 24 mesiacov.19,99 €30.12.2014nestanovený
1295/2014Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC, ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 RevúcaZmluva o poskytovaní služieb v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle ust. § 269 ods.2. Obchodného zákonníka1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ (v rozsahu podľa preambuly). 2. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom poskytovania odborných konzultácií ako aj vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ rozumie postup v súlade s platnými právnymi predpismi.24,00 €9.1.2015nestanovený
1296/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009262Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.55,25 €9.1.201530.6.2015
1297/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009263Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.42,25 €9.1.201530.6.2015
128/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb na účely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.6,64 €29.1.201331.5.2013
446/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda číslo 7 /§ 52/2013/ NP VAOTP SR-2 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.2 862,00 €1.6.201331.12.2013
18/2013, 464/2013Alica Hamplová, Jesenského 339, 049 16 JelšavaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 335, 336, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.34,00 €4.6.20132.6.2033
468/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie číslo 5190006447Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb (v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.58,50 €5.6.201330.11.2013
469/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva pre skupinové poistenie VSP109817 číslo 3331192981Úrazové poistenie: -pracovná činnosť – UZ vykonávajúci menšie obecné služby -trvalé následky úrazu -čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.62,80 €5.6.201330.11.2013
486/2013Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejPoskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2012/2013.31,50 €13.6.201330.6.2013
514/2013Ing. Katarína Karczagová, nezávislý audítor, 980 21 Bátka č. 169ZmluvaOverenie účtovnej závierky za rok 2012-2013. Overenie účtovnej závierky obce a to podľa ustanovení obchodného zákonníka 513/91 Zb. a v znení neskorších noviel, zákona 431/02 Z.z. o účtovníctve a zákona 540/07 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov. 300,00 €27.6.201330.6.2014
18/2013, 586/2013Viera Kederová, M. Bodického 13, 050 01 RevúcaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 145/146, 147, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.29,88 €10.7.201331.12.2018
587/2013Viera Kederová, M. Bodického 13, 050 01 RevúcaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 145/146, 147, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.19,92 €10.7.201331.12.2018
18/2013, 707/2013Dagmar Vrančíková, č. 241, 049 18 LubeníkZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 338, 339, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.20,00 €7.9.20134.9.2023
709/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva pre skupinové poistenieÚrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.48,72 €12.9.201330.6.2014
726/2013Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Ev. a.v. filiálny cirkevný zbor Rákoš,Zmluva o výpožičke uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350.0,00 €24.9.201330.9.2015
793/2013Mesto Jelšava, Námestie republiky č. 499, 049 16 JelšavaZmluva o výpožičke ručnej historickej striekačky č. 793/2013 uzavretej podľa ustanovení § 659 – 662 Občianskeho zákonníkaObec Rákoš – vlastník historickej hasičskej striekačky z roku 1893 vypožičiava ručnú historickú striekačku Mestu Jelšava, ktoré je zriaďovateľom Mestského hasičského zboru (MsHZ) v Jelšave, ktorému predmet zveruje do správy.0,00 €9.10.2013nestanovený
820/2013Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchPridelenie Odbernej jednotky s prideleným SN 0583914472 – pripojenie k sieti spoločnosti Orange – užívanie služby Internet na doma DSL.11,99 €17.10.201315.10.2015
18/2013, 821/2013Gizela Hatvaniová, č. 6, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 262, 271, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.33,76 €17.10.201331.12.2028
845/2013ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 BratislavaPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 7007366549Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 107,13 €29.10.2013nestanovený
19/2013, 846/2013Július Balco, Muškátová 8, 040 11 KošiceZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 24, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.16,88 €31.10.201331.12.2028
896/2013SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 73/2013 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2013. 429,20 €12.11.2013nestanovený
915/2013Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejPoskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014.31,50 €20.11.201331.12.2013
962/2013Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.Pluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce – podľa potreby.42,00 €3.12.201331.3.2014
18/2013, 982/2013Stanislav Holló, Francisciho 18, 054 01 LevočaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 252, 253, 278, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.32,34 €3.12.201331.12.2018
970/2013Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceObjednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektrinyProgram BIZNIS: Zľava vo výške 22% do 31.12.2016 (najskôr však od 1. 7. 2014) z variabilnej časti ceny bez DPH uvedenej v Cenníku elektriny VSE pre veľké podniky na rok 2013 do odberných miest Odberateľa pripojených do distribučnej sústavy.0,00 €3.12.201331.12.2016
1024/2013Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Sova 10 € na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je 0918945085. Dohoda strán o predaji zariadenia typ MT: Nokia 208 black, výrobné číslo MT (IMEI). Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH 23,40 €. Dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou vo výške s DPH 8,00 €.10,99 €11.12.20135.12.2015
Položky 181-210 z 290


Úvodná stránka