Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-180 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
630/2015, 670/2015WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenDodatok č. 1 k „Zmluve o poskytovaní služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastníkmi číslo 992190000Predmetom tohto dodatku je na jednej strane záväzok poskytovateľa po neurčitú dobu dodávať objednávateľovi produkt „Aktualizácia“ a na strane druhej záväzok objednávateľa platiť kúpnu cenu uvedeného produktu za obdobie, v ktorom je produkt podľa tejto zmluvy poskytovateľom dodávaný.0,00 €14.7.2015nestanovený
676/2015Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom zneníPredmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP, v súlade s § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v rozsahu potrebnom na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, predovšetkým údaje o dni, od ktorého je fyzická osoba oprávnená dosahovať príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. deň vzniku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona a údaje o dni, od ktorého už nie je oprávnená tieto príjmy dosahovať, t.j. deň zániku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona.0,00 €22.7.2015nestanovený
680/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda č. 38/§12/2015/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4.Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €18.7.201531.1.2016
688/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.1 634,40 €22.7.20151.3.2016
707/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190018587Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.19,50 €1.8.201531.1.2016
708/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.91,00 €1.8.201531.1.2016
725/2015PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o dielo na zhotovenie diela: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“ uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 17.7.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu pre realizáciu stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá vola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: obec Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.30 226,20 €15.8.2015nestanovený
726/2015PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o budúcej zmluve na poskytovanie technickej služby číslo TS 20150021. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.0,00 €15.8.2015nestanovený
733/2015Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 53/2015 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2015. 578,94 €9.8.201531.12.2015
848/2015Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Filiálka RákošZmluva o výpožičke uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350.0,00 €13.10.201530.9.2017
889/2015Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2/2015 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie obecných ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostky obce – podľa potreby.45,60 €3.11.201531.3.2016
914/2015Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 3/2015 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 26.10.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu realizácie stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: Cintorín Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.6 848,44 €12.11.2015nestanovený
19/2015, 937/2015Štefan Cinka, Rákoš č. 34, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 304, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €13.11.201511.11.2035
941/2015Ján Hudaček, Kameňany 15, 049 62 KameňanyKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka ( zákon č. 40/1964 Zb) v znení neskorších predpisovPozemok - katastrálne územie Rákoš, okres Revúca, zapísaný na liste vlastníctva č. 499 ako parcela registra „C“, parcelné číslo 401/5, o výmere 138 m2, druh pozemku – záhrada je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1.66,24 €17.11.2015nestanovený
1020/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 15/30/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pooci v hmotnej núdzi v platnom znení.1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II. tejto dohody, a to prostredníctovm občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činností a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €10.12.201531.12.2016
1023/2015Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL, Číslo zmluvy: A7245377Dohoda strán na aktivácii služby resp. zmene služby aktivovanej v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len „Odberná jednotka“, v prípade prekládky Pripojenia sa považuje za Odbernú jednotku aj nová Odberná jednotka, do ktorej sa vykoná prekládka Pripojenia), na službu +++++ Pokiaľ je v kolonke uvedený symbol „+++++“ zostávajú služby aktivované v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku, alebo služby, ktorých aktivácia je dohodnutá priamo v tele Zmluvy, nezmenené, uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak.10,44 €10.12.20158.12.2017
20/2014, 108/2014Štefan Tószegi, Rákošská Baňa č. 207, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 57, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.10,00 €22.1.201420.1.2024
122/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 1 /§ 52a/2014/ NP VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej aj „aktivačná činnosť) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) V zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 136,00 €25.1.201431.7.2014
123/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 41/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., reÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €25.1.201431.5.2014
169/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti.13,00 €6.2.201431.5.2014
171/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.6,64 €6.2.201430.6.2014
172/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009223Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti. 130,00 €6.2.201431.5.2014
107/2014, 199/2014Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaZmluva č. 284-11-929/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností1. Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, b) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (register „C“ a „E“), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícií, 2. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje podľa ods. 1 písm. a) a b) vo výmennom formáte (na počítačových médiách dodaných odberateľom alebo elektronickou poštou) po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vždy po obdržaní úhrady faktúry za prípravu údajov na účet v Štátnej pokladnici. Údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 30.6.2014 a k 31.12.2014. K poskytnutým údajom uvedie dodávateľ dátum ich aktuálnosti. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality.0,00 €20.2.201431.3.2015
19/2014, 341/2014Vlasta Horváthová, č. 105, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 307, 308, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.33,76 €28.3.201431.12.2028
460/2014Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 27/2014 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2014. 473,84 €25.4.201431.12.2014
20/2014, 513/2014Anna Fráková, Rákošská Baňa č. 253, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.16,88 €15.5.201431.12.2028
519/2014, 525/2014Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejDotácia na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014.33,60 €21.5.201430.6.2014
535/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 15/§10/2014 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníZáväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €27.5.201431.12.2014
500/2014, 562/2014Marek Bánes, Rákoš č. 103Zmluva o dočasnom užívaní pozemkov fyzickými osobami pre vlastnú potrebuDočasné užívanie pre vlastnú potrebu v obci Rákoš, katastrálne územie: Rákoš za účelom obhospodárovania: Pozemok – zastavaná plocha, parcelné číslo: 347 = 417 m2.6,67 €30.5.2014nestanovený
565/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.3 753,60 €29.5.201431.12.2014
Položky 151-180 z 315


Úvodná stránka