Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-180 z 296
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
169/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti.13,00 €6.2.201431.5.2014
171/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.6,64 €6.2.201430.6.2014
172/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009223Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti. 130,00 €6.2.201431.5.2014
107/2014, 199/2014Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaZmluva č. 284-11-929/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností1. Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, b) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (register „C“ a „E“), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícií, 2. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje podľa ods. 1 písm. a) a b) vo výmennom formáte (na počítačových médiách dodaných odberateľom alebo elektronickou poštou) po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vždy po obdržaní úhrady faktúry za prípravu údajov na účet v Štátnej pokladnici. Údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 30.6.2014 a k 31.12.2014. K poskytnutým údajom uvedie dodávateľ dátum ich aktuálnosti. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality.0,00 €20.2.201431.3.2015
19/2014, 341/2014Vlasta Horváthová, č. 105, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 307, 308, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.33,76 €28.3.201431.12.2028
460/2014Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 27/2014 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2014. 473,84 €25.4.201431.12.2014
20/2014, 513/2014Anna Fráková, Rákošská Baňa č. 253, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.16,88 €15.5.201431.12.2028
519/2014, 525/2014Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejDotácia na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014.33,60 €21.5.201430.6.2014
535/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 15/§10/2014 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníZáväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €27.5.201431.12.2014
500/2014, 562/2014Marek Bánes, Rákoš č. 103Zmluva o dočasnom užívaní pozemkov fyzickými osobami pre vlastnú potrebuDočasné užívanie pre vlastnú potrebu v obci Rákoš, katastrálne územie: Rákoš za účelom obhospodárovania: Pozemok – zastavaná plocha, parcelné číslo: 347 = 417 m2.6,67 €30.5.2014nestanovený
565/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.3 753,60 €29.5.201431.12.2014
586/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009229Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.74,75 €5.6.201430.11.2014
20/2014, 603/2014Gabriela Krokavcová, Malohontská 19, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 12/13, 14, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.29,88 €18.6.201431.12.2018
618/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 103/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., rÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €25.6.201431.12.2014
19/2014, 628/2014Matilda Očenášová, Nandraž č. 59, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 315, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €27.6.201425.6.2034
19/2014, 702/2014Agnesa Grendelová, Nandraž 64, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 288 / 289, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.19,92 €10.7.201431.12.2018
723/2014Obec Licince, č. 40, 049 14 LicinceKúpna zmluva /§ 588 a násl. Občianskeho zákonníka/Predávajúci predáva a kupujúci kupuje špeciálne vozidlo, kategórie N3, VIN 120239108, LIAZ Š 706 RT HP (požiarna cisterna), farby červenej, evidenčné číslo RA526AH. Stav vozidla: schopné prevádzky. Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetného vozidla, kupujúci je oboznámený so stavom predmetného vozidla.1 100,00 €17.7.2014nestanovený
19/2014, 793/2014Ľubica Súkeníková, č. 44, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 313, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.9,96 €22.8.201431.12.2018
820/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:CAS 25 RTHP,RA526AH,ročné poistné = 114,75 €. 114,75 €4.9.2014nestanovený
565/2014, 823/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDodatok č 1 k dohode č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca v rámci implementácie NP VAOTP SR4 a zverejnenej dňa 07.07.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 37/§ 52/2014/ŠR na názov dohody č. 37/§52/2014/NP VAOTP SR-4.0,00 €4.9.201431.12.2014
843/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebZriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. 288,00 €17.9.2014nestanovený
19/2014, 865/2014Denisa Bazovská, Rákoš č. 31, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 340, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €19.9.201417.9.2024
876/2014Janette Kožejová, Petzvalova 23, 040 11 KošiceKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisovPredávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 163,68 €24.9.2014nestanovený
877/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenieÚrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.28,72 €24.9.201431.5.2015
19/2014, 976/2014Dagmar Vrančíková, č. 241, 049 18 LubeníkZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 77,78, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.20,00 €10.10.20148.10.2024
986/2014, 990/2014Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca,Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejDotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2014/2015 je počet týchto žiakov: 3. 210,00 €15.10.201430.6.2015
876/2014, 994/2014Janette Kožejová, Petzvalova 23, 040 11 KošiceDodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisovPredávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 166,16 €16.10.2014nestanovený
19/2014, 1011/2014Eva Valková, č. 86, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 117, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €21.10.201420.10.2024
1031/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 51/§ 52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanovenia §Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej aj „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 326,40 €30.10.201431.5.2015
535/2014, 1057/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k DOHODE č. 15/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníV zmysle článku VII. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 15/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 23.05.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku III „Práva a povinnosti úradu“ sa dopĺňa bod 2 o písm. b) a písm. c) v nasledovnom znení 2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: b) pracovné prostriedky podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1 (ďalej len „PP“) c) ochranné osobné pracovné prostriedky podľa prílohy č. 2 dodatku č. 1 (ďalej len „OOPP“) V článku IV „Práva a povinnosti organizátora“ sa mení bod 2. v nasledovnom znení 2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: a) PP mimo prílohy č. 1 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje, b) OOPP mimo prílohy č. 2 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje c) zdravotné preukazy, ak to charakter pracovných činností vyžaduje d) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatku činností a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností. Organizátor je povinný v prípade poškodenia PP, ktorých hodnota je vyššia ako 10,- Eur tieto vrátiť na ÚPSVR Revúca.0,00 €4.11.201431.12.2014
Položky 151-180 z 296


Úvodná stránka