Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-180 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
941/2015Ján Hudaček, Kameňany 15, 049 62 KameňanyKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka ( zákon č. 40/1964 Zb) v znení neskorších predpisovPozemok - katastrálne územie Rákoš, okres Revúca, zapísaný na liste vlastníctva č. 499 ako parcela registra „C“, parcelné číslo 401/5, o výmere 138 m2, druh pozemku – záhrada je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1.66,24 €17.11.2015nestanovený
1020/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 15/30/010/52 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pooci v hmotnej núdzi v platnom znení.1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II. tejto dohody, a to prostredníctovm občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činností a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €10.12.201531.12.2016
1023/2015Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL, Číslo zmluvy: A7245377Dohoda strán na aktivácii služby resp. zmene služby aktivovanej v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len „Odberná jednotka“, v prípade prekládky Pripojenia sa považuje za Odbernú jednotku aj nová Odberná jednotka, do ktorej sa vykoná prekládka Pripojenia), na službu +++++ Pokiaľ je v kolonke uvedený symbol „+++++“ zostávajú služby aktivované v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku, alebo služby, ktorých aktivácia je dohodnutá priamo v tele Zmluvy, nezmenené, uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak.10,44 €10.12.20158.12.2017
20/2014, 108/2014Štefan Tószegi, Rákošská Baňa č. 207, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 57, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.10,00 €22.1.201420.1.2024
122/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 1 /§ 52a/2014/ NP VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej aj „aktivačná činnosť) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) V zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 136,00 €25.1.201431.7.2014
123/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 41/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., reÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €25.1.201431.5.2014
169/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti.13,00 €6.2.201431.5.2014
171/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009222Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.6,64 €6.2.201430.6.2014
172/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009223Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti. 130,00 €6.2.201431.5.2014
107/2014, 199/2014Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaZmluva č. 284-11-929/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností1. Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, b) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (register „C“ a „E“), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícií, 2. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje podľa ods. 1 písm. a) a b) vo výmennom formáte (na počítačových médiách dodaných odberateľom alebo elektronickou poštou) po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vždy po obdržaní úhrady faktúry za prípravu údajov na účet v Štátnej pokladnici. Údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 30.6.2014 a k 31.12.2014. K poskytnutým údajom uvedie dodávateľ dátum ich aktuálnosti. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality.0,00 €20.2.201431.3.2015
19/2014, 341/2014Vlasta Horváthová, č. 105, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 307, 308, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.33,76 €28.3.201431.12.2028
460/2014Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 27/2014 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2014. 473,84 €25.4.201431.12.2014
20/2014, 513/2014Anna Fráková, Rákošská Baňa č. 253, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.16,88 €15.5.201431.12.2028
519/2014, 525/2014Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejDotácia na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014.33,60 €21.5.201430.6.2014
535/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 15/§10/2014 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníZáväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €27.5.201431.12.2014
500/2014, 562/2014Marek Bánes, Rákoš č. 103Zmluva o dočasnom užívaní pozemkov fyzickými osobami pre vlastnú potrebuDočasné užívanie pre vlastnú potrebu v obci Rákoš, katastrálne územie: Rákoš za účelom obhospodárovania: Pozemok – zastavaná plocha, parcelné číslo: 347 = 417 m2.6,67 €30.5.2014nestanovený
565/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.3 753,60 €29.5.201431.12.2014
586/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190009229Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.74,75 €5.6.201430.11.2014
20/2014, 603/2014Gabriela Krokavcová, Malohontská 19, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 12/13, 14, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.29,88 €18.6.201431.12.2018
618/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 103/2014/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., rÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €25.6.201431.12.2014
19/2014, 628/2014Matilda Očenášová, Nandraž č. 59, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 315, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €27.6.201425.6.2034
19/2014, 702/2014Agnesa Grendelová, Nandraž 64, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 288 / 289, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.19,92 €10.7.201431.12.2018
723/2014Obec Licince, č. 40, 049 14 LicinceKúpna zmluva /§ 588 a násl. Občianskeho zákonníka/Predávajúci predáva a kupujúci kupuje špeciálne vozidlo, kategórie N3, VIN 120239108, LIAZ Š 706 RT HP (požiarna cisterna), farby červenej, evidenčné číslo RA526AH. Stav vozidla: schopné prevádzky. Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetného vozidla, kupujúci je oboznámený so stavom predmetného vozidla.1 100,00 €17.7.2014nestanovený
19/2014, 793/2014Ľubica Súkeníková, č. 44, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 313, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.9,96 €22.8.201431.12.2018
820/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:CAS 25 RTHP,RA526AH,ročné poistné = 114,75 €. 114,75 €4.9.2014nestanovený
565/2014, 823/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDodatok č 1 k dohode č. 37/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca v rámci implementácie NP VAOTP SR4 a zverejnenej dňa 07.07.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 37/§ 52/2014/ŠR na názov dohody č. 37/§52/2014/NP VAOTP SR-4.0,00 €4.9.201431.12.2014
843/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebZriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. 288,00 €17.9.2014nestanovený
19/2014, 865/2014Denisa Bazovská, Rákoš č. 31, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 340, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €19.9.201417.9.2024
876/2014Janette Kožejová, Petzvalova 23, 040 11 KošiceKúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisovPredávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. 163,68 €24.9.2014nestanovený
877/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenieÚrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.28,72 €24.9.201431.5.2015
Položky 151-180 z 302


Úvodná stránka