Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-150 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
174/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 91,00 €3.2.201631.7.2016
173/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190024237Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 79,68 €3.2.201631.7.2016
162/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 16/30/012/5 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €30.1.201631.7.2016
161/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA Číslo 9/§52a/2016/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanovenia Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.5 852,88 €30.1.201631.8.2016
90/2016SK-nic, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaNávrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysle čl. 3 pravidielUzatvorenie zmluvy o doméne.23,88 €21.1.2016nestanovený
19/2015, 142/2015 Emília Jurinová, Rákoš č. 35, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 331, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €28.1.201526.1.2035
147/2015 k 1226/2014Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k dohode číslo 63/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 63/§52/2014/ŠR na názov dohody č. 63/§52/2014/NP VAOTP-5. Článok I. bod č.1 sa mení v plnom rozsahu nasledovne: 1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti5 579,40 €30.1.201531.7.2015
158/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA číslo 4/§52a/2015/NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustaÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 681,60 €3.2.201531.8.2015
161/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009294Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.26,56 €3.2.201531.7.2015
223/2015Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby č. 041502 v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 ods. 7 z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie nasledovných odpadov zhotoviteľom:  Kat. č. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1.12,60 €18.2.201531.1.2017
19/2015, 233/2015Ružena Bánesová, Rákoš č. 90, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 341, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €20.2.201517.2.2035
481/2015STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta č. 279/1, 974 05 Banská BystricaRámcová zmluva pre rok: 2015 číslo zmluvy 3980 / N3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy – tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. 3.2 Kupujúci je povinný prostredníctvom poverenej osoby prevziať objednaný tovar. 3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste.0,00 €27.5.201531.3.2016
535/2015Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 24003164934.1 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné základné poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb. 4.2 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné doplnkové poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb. 4.3 Výšky poistných súm dojednaných v ods. 4.1 a ods. 4.2 tohto článku predstavujú v prípade nastatia poistnej udalosti výšku poistného krytia pre jednotlivú poistenú osobu podľa zaradenia do príslušnej skupiny poistených osôb.32,68 €16.6.2015nestanovený
536/2015Ing. Katarína Karczagová, 980 21 Bátka č. 169Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit individuálnej účtovnej a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a 31.12.2015 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 a 2015 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve, c) previerku hospodárenia obce v zmysle zákona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3. 350,00 €16.6.201531.7.2016
630/2015WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen,Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s. r. o. číslo 992190000Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP. 302,08 €9.7.2015nestanovený
652/2015 k 1259/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Generála Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k DOHODE č. 35/§10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníV zmysle článku VII. – Záverečné ustanovania – ods. 2 dohody č. 35/§10/2015 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 17.12.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku II „Činnosť občana“ sa mení bod 4 písm. c). v nasledovnom znení 4. c) hodina začiatku a skončenia: 7,00 hod. – 11,00 hod., (denný rozvrh je uvedený v Prílohe 1 k dodatku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody.)0,00 €9.7.201531.12.2015
667/2015VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtua) otvorenie a vedenie bežnégho účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu b) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb flexibiznis účtu podľa výberu v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.0,00 €14.7.2015nestanovený
630/2015, 670/2015WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 ZvolenDodatok č. 1 k „Zmluve o poskytovaní služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastníkmi číslo 992190000Predmetom tohto dodatku je na jednej strane záväzok poskytovateľa po neurčitú dobu dodávať objednávateľovi produkt „Aktualizácia“ a na strane druhej záväzok objednávateľa platiť kúpnu cenu uvedeného produktu za obdobie, v ktorom je produkt podľa tejto zmluvy poskytovateľom dodávaný.0,00 €14.7.2015nestanovený
676/2015Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom zneníPredmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP, v súlade s § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v rozsahu potrebnom na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, predovšetkým údaje o dni, od ktorého je fyzická osoba oprávnená dosahovať príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. deň vzniku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona a údaje o dni, od ktorého už nie je oprávnená tieto príjmy dosahovať, t.j. deň zániku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona.0,00 €22.7.2015nestanovený
680/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDohoda č. 38/§12/2015/MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4.Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €18.7.201531.1.2016
688/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.1 634,40 €22.7.20151.3.2016
707/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190018587Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.19,50 €1.8.201531.1.2016
708/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.91,00 €1.8.201531.1.2016
725/2015PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o dielo na zhotovenie diela: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“ uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 17.7.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu pre realizáciu stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá vola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: obec Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.30 226,20 €15.8.2015nestanovený
726/2015PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o budúcej zmluve na poskytovanie technickej služby číslo TS 20150021. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.0,00 €15.8.2015nestanovený
733/2015Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 53/2015 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2015. 578,94 €9.8.201531.12.2015
848/2015Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Filiálka RákošZmluva o výpožičke uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350.0,00 €13.10.201530.9.2017
889/2015Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2/2015 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie obecných ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostky obce – podľa potreby.45,60 €3.11.201531.3.2016
914/2015Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 3/2015 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 26.10.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu realizácie stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: Cintorín Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.6 848,44 €12.11.2015nestanovený
19/2015, 937/2015Štefan Cinka, Rákoš č. 34, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 304, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €13.11.201511.11.2035
Položky 121-150 z 302


Úvodná stránka