Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 121-150 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
492/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 2/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši. 13 428,55 €25.5.2016nestanovený
486/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku v Rákoši – II. stavba uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Dome smútku v Rákoši – II. stavba. 6 996,42 €19.5.2016nestanovený
403/2016, 472/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SGE1009201510 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €12.5.2016nestanovený
462/2016Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC, ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 RevúcaZmluva o poskytovaní služieb v oblastiach „Výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5 pre zamestnancov ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. Kategórie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany oby1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu. 30,00 €7.5.2016nestanovený
459/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 black za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €7.5.2016nestanovený
450/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán: a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky,softvérového vybavenia Požívateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie, b) pri využívaní ďalších Elektronických služieb, a to všetko podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejto Zmluvy.0,00 €7.5.2016nestanovený
315/2016, 429/2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZmluva o postúpení práv a povinností investora č. 391/146/2016/IÚ na časť stavby: „Muránsky SKV – Rákoš – časť Rákošská Baňa - vodovod“ SO 01 Prerušovací a zásobný vodojem Rákošská Baňa – časť objektu t.j. zabezpečenie prepojenia na SO 05 Prívodné potrubie vodojem Rákošská Baňa – vodojem Rákoš Dovystrojenie prerušovacieho - zásobného vodojemu Rákošská Baňa.0,00 €29.4.2016nestanovený
403/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1009201510 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisovTáto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaväzujúú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č. 1 až č. 3 spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov.0,00 €17.4.2016nestanovený
326/2016, 366/2016SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva číslo 1611624 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. 38,50 €7.4.2016nestanovený
293/2016, 335/2016SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku, 049 18 LubeníkPodniková kolektívna zmluvaCieľom podnikovej kolektívnej zmluvy je držať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.0,00 €6.4.201631.12.2016
283/2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3ZMLUVA č. 76269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 700,00 Eur (slovom: Sedemsto eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 700,00 €12.3.201610.9.2016
209/2016Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePríloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307597C/2016Odberné miesto Odberateľa: EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000033251R0,00 €23.2.2016nestanovený
187/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie, Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu 4801900805Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu51,04 €4.2.201631.7.2016
174/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 91,00 €3.2.201631.7.2016
173/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190024237Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 79,68 €3.2.201631.7.2016
162/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 16/30/012/5 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €30.1.201631.7.2016
161/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA Číslo 9/§52a/2016/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanovenia Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.5 852,88 €30.1.201631.8.2016
90/2016SK-nic, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaNávrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysle čl. 3 pravidielUzatvorenie zmluvy o doméne.23,88 €21.1.2016nestanovený
19/2015, 142/2015 Emília Jurinová, Rákoš č. 35, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 331, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €28.1.201526.1.2035
147/2015 k 1226/2014Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k dohode číslo 63/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obecPredmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 63/§52/2014/ŠR na názov dohody č. 63/§52/2014/NP VAOTP-5. Článok I. bod č.1 sa mení v plnom rozsahu nasledovne: 1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti5 579,40 €30.1.201531.7.2015
158/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA číslo 4/§52a/2015/NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustaÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 681,60 €3.2.201531.8.2015
161/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190009294Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.26,56 €3.2.201531.7.2015
223/2015Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby č. 041502 v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 39 ods. 7 z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie nasledovných odpadov zhotoviteľom:  Kat. č. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1.12,60 €18.2.201531.1.2017
19/2015, 233/2015Ružena Bánesová, Rákoš č. 90, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 341, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €20.2.201517.2.2035
481/2015STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta č. 279/1, 974 05 Banská BystricaRámcová zmluva pre rok: 2015 číslo zmluvy 3980 / N3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy – tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. 3.2 Kupujúci je povinný prostredníctvom poverenej osoby prevziať objednaný tovar. 3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste.0,00 €27.5.201531.3.2016
535/2015Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 24003164934.1 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné základné poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb. 4.2 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné doplnkové poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb. 4.3 Výšky poistných súm dojednaných v ods. 4.1 a ods. 4.2 tohto článku predstavujú v prípade nastatia poistnej udalosti výšku poistného krytia pre jednotlivú poistenú osobu podľa zaradenia do príslušnej skupiny poistených osôb.32,68 €16.6.2015nestanovený
536/2015Ing. Katarína Karczagová, 980 21 Bátka č. 169Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit individuálnej účtovnej a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a 31.12.2015 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 a 2015 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve, c) previerku hospodárenia obce v zmysle zákona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3. 350,00 €16.6.201531.7.2016
630/2015WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen,Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s. r. o. číslo 992190000Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP. 302,08 €9.7.2015nestanovený
652/2015 k 1259/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, ul. Generála Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDODATOK č. 1 k DOHODE č. 35/§10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníV zmysle článku VII. – Záverečné ustanovania – ods. 2 dohody č. 35/§10/2015 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 17.12.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku II „Činnosť občana“ sa mení bod 4 písm. c). v nasledovnom znení 4. c) hodina začiatku a skončenia: 7,00 hod. – 11,00 hod., (denný rozvrh je uvedený v Prílohe 1 k dodatku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody.)0,00 €9.7.201531.12.2015
667/2015VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtua) otvorenie a vedenie bežnégho účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu b) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb flexibiznis účtu podľa výberu v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.0,00 €14.7.2015nestanovený
Položky 121-150 z 315


Úvodná stránka