Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-120 z 302
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
745/2016Marek Urban, Rákošská Baňa 270, 049 61 RákošKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 123,95 €21.12.2016nestanovený
739/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 16/30/012/58 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €16.12.201630.6.2017
737/2016LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská BystricaNájomná zmluva uzatvorená s odkazom na § 663 a násl. zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č.18/1996 Z.z. v znení noviel1.1. Predmetom zmluvy je nájomný vzťah (nájom) medzi zmluvnými stranami, pričom účelom zmluvy je úprava tohto vzťahu v súlade s vôľou strán a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 1.2. Predmetom nájmu, upraveným nájomnou zmluvou sú pozemkové nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe prenajímateľa, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Rákoš a v k.ú. Sirk: a) pozemkové nehuteľnosti – parcela KN-C č.2585/210, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2 odčlenená GP od parcely KN-E č.383/3, druh pozemku lesný pozemok o výmere 3183 m2 v k.ú. Rákoš, zapísaná na LV č. 399 b) pozemkové nehuteľnosti – parcela KN-C č. 637/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 342 m2 v k.ú. Sirk, zapísaná na LV č. 84088,00 €4.1.2017nestanovený
729/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 16/30/010/51 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €8.12.2016nestanovený
709/2016Júlia Špesová, Vlada Clementisa 4774/10, 080 01 PrešovZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 343, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €5.11.20163.11.2036
708/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV OZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190030971Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačovo zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-4), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.13,28 €3.11.201630.4.2017
704/2016Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby - mobilného výkupu papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 č. 1616 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 za účelom ich zhodnotenia. 2. Mobilný výkup papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 sa bude realizovať v pravidelných termínoch dohodnutých s obcou. Mobilný výkup sa vykoná od občanov obce, materských škôl, základných škôl a organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec, bez nároku na finančnú odplatu od objednávateľa. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ doloží pre objednávateľa podklady o odobratom odpade, ktorý je uvedený v bode 1 tohto článku /oznámenie o výkupe odpadu/ do termínu 31. 01. za uplynulý kalendárny rok.0,00 €28.10.20161.8.2020
700/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA číslo 16/30/52A/944 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. zÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu príjemcovi príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 557,40 €26.10.201630.4.2017
697/2016Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 1 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. 48,00 €21.10.201631.3.2017
669/2016Vladimír Mázik, č. 213, 049 18 LubeníkZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 148,149,157, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.29,88 €27.9.201631.12.2018
652/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu poistnej zmluvy 4801 901 426Úrazové poistenie: poistná suma - trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úradu = 1327,76 €, ročné / jednorázové poistné za skupinu = 48,72 €48,72 €9.9.201630.6.2017
623/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.94,25 €2.8.201630.11.2016
607/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 16/30/012/32 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €19.7.201631.12.2016
601/2016Ján Gabčo, č. 81, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 342, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €12.7.201610.7.2026
549/2016Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 36/2016 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa, podľa dohodnutných zmluvných podmienok v roku 2016. 271,68 €21.6.201631.12.2016
459/2016, 502/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €30.5.201624.5.2018
459/2016, 500/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 15 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, deaktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.15,00 €30.5.201624.5.2018
492/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 2/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši. 13 428,55 €25.5.2016nestanovený
486/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku v Rákoši – II. stavba uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Dome smútku v Rákoši – II. stavba. 6 996,42 €19.5.2016nestanovený
403/2016, 472/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SGE1009201510 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €12.5.2016nestanovený
462/2016Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC, ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 RevúcaZmluva o poskytovaní služieb v oblastiach „Výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5 pre zamestnancov ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. Kategórie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany oby1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu. 30,00 €7.5.2016nestanovený
459/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 black za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €7.5.2016nestanovený
450/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán: a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky,softvérového vybavenia Požívateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie, b) pri využívaní ďalších Elektronických služieb, a to všetko podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejto Zmluvy.0,00 €7.5.2016nestanovený
315/2016, 429/2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZmluva o postúpení práv a povinností investora č. 391/146/2016/IÚ na časť stavby: „Muránsky SKV – Rákoš – časť Rákošská Baňa - vodovod“ SO 01 Prerušovací a zásobný vodojem Rákošská Baňa – časť objektu t.j. zabezpečenie prepojenia na SO 05 Prívodné potrubie vodojem Rákošská Baňa – vodojem Rákoš Dovystrojenie prerušovacieho - zásobného vodojemu Rákošská Baňa.0,00 €29.4.2016nestanovený
403/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1009201510 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisovTáto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaväzujúú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č. 1 až č. 3 spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov.0,00 €17.4.2016nestanovený
326/2016, 366/2016SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva číslo 1611624 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. 38,50 €7.4.2016nestanovený
293/2016, 335/2016SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku, 049 18 LubeníkPodniková kolektívna zmluvaCieľom podnikovej kolektívnej zmluvy je držať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.0,00 €6.4.201631.12.2016
283/2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3ZMLUVA č. 76269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 700,00 Eur (slovom: Sedemsto eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 700,00 €12.3.201610.9.2016
209/2016Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePríloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307597C/2016Odberné miesto Odberateľa: EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000033251R0,00 €23.2.2016nestanovený
187/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie, Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu 4801900805Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu51,04 €4.2.201631.7.2016
Položky 91-120 z 302


Úvodná stránka