Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-120 z 296
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
704/2016Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby - mobilného výkupu papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 č. 1616 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 za účelom ich zhodnotenia. 2. Mobilný výkup papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 sa bude realizovať v pravidelných termínoch dohodnutých s obcou. Mobilný výkup sa vykoná od občanov obce, materských škôl, základných škôl a organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec, bez nároku na finančnú odplatu od objednávateľa. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ doloží pre objednávateľa podklady o odobratom odpade, ktorý je uvedený v bode 1 tohto článku /oznámenie o výkupe odpadu/ do termínu 31. 01. za uplynulý kalendárny rok.0,00 €28.10.20161.8.2020
700/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA číslo 16/30/52A/944 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. zÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu príjemcovi príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 557,40 €26.10.201630.4.2017
697/2016Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 1 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. 48,00 €21.10.201631.3.2017
669/2016Vladimír Mázik, č. 213, 049 18 LubeníkZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 148,149,157, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.29,88 €27.9.201631.12.2018
652/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu poistnej zmluvy 4801 901 426Úrazové poistenie: poistná suma - trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úradu = 1327,76 €, ročné / jednorázové poistné za skupinu = 48,72 €48,72 €9.9.201630.6.2017
623/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.94,25 €2.8.201630.11.2016
607/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 16/30/012/32 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €19.7.201631.12.2016
601/2016Ján Gabčo, č. 81, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 342, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €12.7.201610.7.2026
549/2016Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 36/2016 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa, podľa dohodnutných zmluvných podmienok v roku 2016. 271,68 €21.6.201631.12.2016
459/2016, 502/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €30.5.201624.5.2018
459/2016, 500/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 15 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, deaktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.15,00 €30.5.201624.5.2018
492/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 2/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Obecnom úrade v Rákoši. 13 428,55 €25.5.2016nestanovený
486/2016Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2016 na zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku v Rákoši – II. stavba uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri Dome smútku v Rákoši – II. stavba. 6 996,42 €19.5.2016nestanovený
403/2016, 472/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. SGE1009201510 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €12.5.2016nestanovený
462/2016Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC, ul. Š. Maliaka 591/3, 050 01 RevúcaZmluva o poskytovaní služieb v oblastiach „Výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5 pre zamestnancov ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. Kategórie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany oby1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu. 30,00 €7.5.2016nestanovený
459/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 black za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €7.5.2016nestanovený
450/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPredmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán: a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky,softvérového vybavenia Požívateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie, b) pri využívaní ďalších Elektronických služieb, a to všetko podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejto Zmluvy.0,00 €7.5.2016nestanovený
315/2016, 429/2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZmluva o postúpení práv a povinností investora č. 391/146/2016/IÚ na časť stavby: „Muránsky SKV – Rákoš – časť Rákošská Baňa - vodovod“ SO 01 Prerušovací a zásobný vodojem Rákošská Baňa – časť objektu t.j. zabezpečenie prepojenia na SO 05 Prívodné potrubie vodojem Rákošská Baňa – vodojem Rákoš Dovystrojenie prerušovacieho - zásobného vodojemu Rákošská Baňa.0,00 €29.4.2016nestanovený
403/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1009201510 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisovTáto zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa zmluvné strany zaväzujúú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č. 1 až č. 3 spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov.0,00 €17.4.2016nestanovený
326/2016, 366/2016SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva číslo 1611624 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. 38,50 €7.4.2016nestanovený
293/2016, 335/2016SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku, 049 18 LubeníkPodniková kolektívna zmluvaCieľom podnikovej kolektívnej zmluvy je držať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.0,00 €6.4.201631.12.2016
283/2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3ZMLUVA č. 76269 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 700,00 Eur (slovom: Sedemsto eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 700,00 €12.3.201610.9.2016
209/2016Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošicePríloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307597C/2016Odberné miesto Odberateľa: EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000033251R0,00 €23.2.2016nestanovený
187/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie, Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu 4801900805Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu51,04 €4.2.201631.7.2016
174/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 91,00 €3.2.201631.7.2016
173/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190024237Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 79,68 €3.2.201631.7.2016
162/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 16/30/012/5 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €30.1.201631.7.2016
161/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA Číslo 9/§52a/2016/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanovenia Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.5 852,88 €30.1.201631.8.2016
90/2016SK-nic, a.s., Borská 6, 841 04 BratislavaNávrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysle čl. 3 pravidielUzatvorenie zmluvy o doméne.23,88 €21.1.2016nestanovený
19/2015, 142/2015 Emília Jurinová, Rákoš č. 35, 049 61 RákošZmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku uzavretá podľa § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 331, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €28.1.201526.1.2035
Položky 91-120 z 296


Úvodná stránka