Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-120 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
204/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.1 400,00 €24.6.201710.9.2017
197-001/2017Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 434/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.1 500,00 €16.6.201731.12.2017
185/2017Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceDodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307597CZdružená dodávka elektriny do odberných miest. Zmluvné strany sa dohodli, že pre OM s mesačným fakturačným obdobím nie je Odberateľ povinný platiť preddavkové platby, okrem ak Zmluva neustanovuje inak.0,00 €31.5.2017nestanovený
170/2017PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o dielo č. 2/2017 na zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 27.04.2017 a v rozsahu a kvalite podľa projektu realizácie stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu. 18 008,00 €23.5.201731.10.2017
165/2017Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 2.1. Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je zber ( odvoz ) a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom, pričom pôvodcom predmetného odpadu je občan, objednávateľ túto službu zabezpečuje. 2.2. Podľa zákona č. 365/2015 z 13.11.2015 sa za odpad podľa predchádzajúceho odseku tohoto článku považuje každý odpad uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 0,00 €10.5.201714.5.2021
155/2017Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby č. 021702 v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie nasledovných odpadov zhotoviteľom: Kat. č.1 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1. 0,00 €28.4.201731.12.2020
146/2017Eva Berová, Štefanikova 180, 049 16 JelšavaZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 16/17, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.33,76 €20.4.2017nestanovený
120/2017BaM Stolárstvo – Ján Berzéty, Muráň 150, 049 01 Muráň Zmluva o dielo č. 1/2017 na zhotovenie diela: Výmena strešnej krytiny a dodanie namoreného dreva – budova Kultúrneho domu v Rákošskej Bani uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Výmena strešnej krytiny a dodanie namoreného dreva – budova Kultúrneho domu v Rákošskej Bani. 17 117,35 €1.4.2017nestanovený
100/2017Michaela Bánesová, Rákoš č. 103ZMLUVA o dočasnom užívaní pozemkov fyzickými osobami pre vlastnú potrebuPrenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá do dočasného užívania pre vlastnú potrebu v obci Rákoš, katastrálne územie: Rákoš za účelom obhospodárovania: Pozemok – zastavaná plocha, parcelné číslo: 2585/36 = 250 m24,00 €15.3.2017nestanovený
96-001/2017SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor Obecné úrady so sídlom v Lubeníku, 049 18 LubeníkPodniková kolektívna zmluvaÚprava postavenia odborovej organizácie a vzájomných vzťahov zmluvných strán, pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok, sociálnej oblasti a sociálneho fondu.0,00 €1.4.201731.12.2017
85-001/2017Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebNázov služby: Verejná telefónna služba, Telefónne číslo: 0584881002, Typ pripojenia: Telefónna prípojka – TP1, Program služby: Biznis linka S, Akcová cena platná počas 1.-30. mesiaca, 14,00 € mesačne/vopred, Doba viazanosti: 24 mesiacov.14,00 €3.3.2017nestanovený
71/2017Simanová Lenka, č. 7, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 168/169, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.19,92 €22.2.201731.12.2018
53/2017Mária Švihlová, č. 18,049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 327, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €9.2.201731.12.2028
745/2016Marek Urban, Rákošská Baňa 270, 049 61 RákošKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 123,95 €21.12.2016nestanovený
739/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA č. 16/30/012/58 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod. 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €16.12.201630.6.2017
737/2016LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská BystricaNájomná zmluva uzatvorená s odkazom na § 663 a násl. zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č.18/1996 Z.z. v znení noviel1.1. Predmetom zmluvy je nájomný vzťah (nájom) medzi zmluvnými stranami, pričom účelom zmluvy je úprava tohto vzťahu v súlade s vôľou strán a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 1.2. Predmetom nájmu, upraveným nájomnou zmluvou sú pozemkové nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe prenajímateľa, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Rákoš a v k.ú. Sirk: a) pozemkové nehuteľnosti – parcela KN-C č.2585/210, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2 odčlenená GP od parcely KN-E č.383/3, druh pozemku lesný pozemok o výmere 3183 m2 v k.ú. Rákoš, zapísaná na LV č. 399 b) pozemkové nehuteľnosti – parcela KN-C č. 637/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 342 m2 v k.ú. Sirk, zapísaná na LV č. 84088,00 €4.1.2017nestanovený
729/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 16/30/010/51 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €8.12.2016nestanovený
709/2016Júlia Špesová, Vlada Clementisa 4774/10, 080 01 PrešovZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 343, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.17,00 €5.11.20163.11.2036
708/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV OZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190030971Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačovo zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-4), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.13,28 €3.11.201630.4.2017
704/2016Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby - mobilného výkupu papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 č. 1616 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 za účelom ich zhodnotenia. 2. Mobilný výkup papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 sa bude realizovať v pravidelných termínoch dohodnutých s obcou. Mobilný výkup sa vykoná od občanov obce, materských škôl, základných škôl a organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec, bez nároku na finančnú odplatu od objednávateľa. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ doloží pre objednávateľa podklady o odobratom odpade, ktorý je uvedený v bode 1 tohto článku /oznámenie o výkupe odpadu/ do termínu 31. 01. za uplynulý kalendárny rok.0,00 €28.10.20161.8.2020
700/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 RevúcaDOHODA číslo 16/30/52A/944 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. zÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskroších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu príjemcovi príspevku v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 557,40 €26.10.201630.4.2017
697/2016Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 1 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. 48,00 €21.10.201631.3.2017
669/2016Vladimír Mázik, č. 213, 049 18 LubeníkZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 148,149,157, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.29,88 €27.9.201631.12.2018
652/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaSkupinové poistenie - Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie, číslo návrhu poistnej zmluvy 4801 901 426Úrazové poistenie: poistná suma - trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úradu = 1327,76 €, ročné / jednorázové poistné za skupinu = 48,72 €48,72 €9.9.201630.6.2017
623/2016Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmyÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.94,25 €2.8.201630.11.2016
607/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 16/30/012/32 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.0,00 €19.7.201631.12.2016
601/2016Ján Gabčo, č. 81, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 342, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.10,00 €12.7.201610.7.2026
549/2016Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 JelšavaZmluva o reklame č. 36/2016 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa, podľa dohodnutných zmluvných podmienok v roku 2016. 271,68 €21.6.201631.12.2016
459/2016, 502/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 10 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, aktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.10,99 €30.5.201624.5.2018
459/2016, 500/2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A3229657Dohoda strán: aktivácia účastníckeho programu Sova 15 eur, predaj zariadenia Typ MT Nokia 230 white za 1,00 €, deaktivácia služby Prenos Mesačného predplatného, poplatok za aktiváciu SIM karty (admin.poplatok) 8,00 €.15,00 €30.5.201624.5.2018
Položky 91-120 z 315


Úvodná stránka