Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-90 z 309
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
379/2017Daniel Siman, Lubeník č.110, 049 18 LubeníkZmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka.Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa vykonať stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia budovy bývalej Materskej škôlky v Rákoši“ tak aby nedošlo ku škodám . Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa bodu IV. tejto zmluvy.17 114,40 €20.12.2017nestanovený
378/2017Tibor Gallo, ul. Clementisova 1126/5, 050 01 RevúcaZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 291, 292, 293, 294.40,00 €19.12.2017nestanovený
377/2017Mária Pavlíková, Rákoš 79, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 260,261.20,00 €19.12.2017nestanovený
375/2017Mária Nemogová, Rákoš 98, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 86/87, 88.30,00 €19.12.2017nestanovený
372/2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská BystricaZmluva č. 11/BB/2017 - MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60701.33096 – podľa zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa rozhodnutia č. II. zo zasadnutia Komisie zo dňa 06.12.2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“ v sume uvedenej v článku II bod 1 tejto zmluvy.5 000,00 €16.12.2017nestanovený
369/2017Pavlína Farkašová, Rákoš 74, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 46, 47, 48.51,00 €12.12.2017nestanovený
360/2017Anna Štrompová, Rákoš 63, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 225, 226.20,00 €7.12.2017nestanovený
348/2017Stanislav Širila, Prasličková 22, 040 17 ŠebastovceZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 94, 100/101.51,00 €28.11.2017nestanovený
344/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 17/30/010/13 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núczi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €28.11.2017nestanovený
341/2017Oľga Belániová, č. 67, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 58, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.17,00 €23.11.2017nestanovený
335/2017Ľubomíra Strakáčová, Bullova 11, 841 01 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 156 (Mária a Karol Širilovci)10,00 €21.11.2017nestanovený
326/2017Milan Nemoga, Stuľany 179, 08643 KoprivnicaZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 98, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €16.11.2017nestanovený
324/2017Jarmila Hamlíková, Rákošská Baňa č. 202, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: 386/1. Hrobové miesto číslo: 227.17,00 €14.11.2017nestanovený
303/2017Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostky obce - podľa potreby.54,00 €12.10.201731.3.2018
301/2017Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejUhradenie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2017/2018 je počet týchto žiakov: 1 100,00 €11.10.201730.6.2018
296/2017Judita Koreňová, č. 40, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 296, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €10.10.2017nestanovený
272/2017Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie číslo 4801901428Úrazové poistenie - počet osôb 20 - poistná suma 1327,76 € = 46,40 € 46,40 €13.9.2017nestanovený
253/2017Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyPrepis na jestvujúcom odbernom mieste namiesto predchádzajúceho zmluvného partnera.0,00 €1.9.2017nestanovený
247/2017Marek Urban MSI, Rákošská Baňa 270, 049 61 RákošZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej len ,,zmluvy“) sú nebytové priestory nachádzajúce sa v predmete nájmu uvedenom v čl. I. bod 1. tejto zmluvy, v budove súp. č. 256, a to : - predajná miestnosť o výmere 49,29 m2, - skladový priestor o výmere 32,01 m2, - skladový priestor o výmere 21,34 m2, - šatňa o výmere 5,27 m2, ktoré prenajímateľ prenecháva nájomcovi na účel dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy.10,00 €10.8.2017nestanovený
234/2017Ing. Katarína Karczagová, 980 21 Bátka č. 169ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 11/2017Predmetom tejto zmluvy je: a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a 2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) b) overenie výročnej správy za rok 2016 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve, c) Dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 360,00 €20.7.2017nestanovený
226/2017Mgr. Ivana Pavlíková, č. 199, 044 16 BohdanovceZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 66, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €8.7.2017nestanovený
217/2017Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190036417Touto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačovo zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.66,40 €4.7.201731.12.2017
211/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA číslo 17/30/52A/217/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.2 874,60 €30.6.201731.1.2018
209/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA č. 17/30/012/25 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €30.6.201731.5.2018
204/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.1 400,00 €24.6.201710.9.2017
197-001/2017Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č. 434/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 v znení jeho neskorších dodatkov podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.1 500,00 €16.6.201731.12.2017
185/2017Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceDodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307597CZdružená dodávka elektriny do odberných miest. Zmluvné strany sa dohodli, že pre OM s mesačným fakturačným obdobím nie je Odberateľ povinný platiť preddavkové platby, okrem ak Zmluva neustanovuje inak.0,00 €31.5.2017nestanovený
170/2017PM IT s.r.o., Lubeník 241, 049 18 LubeníkZmluva o dielo č. 2/2017 na zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 27.04.2017 a v rozsahu a kvalite podľa projektu realizácie stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu. 18 008,00 €23.5.201731.10.2017
165/2017Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI uzavretej podľa § 269, odseku 2 Obchodného zákonníka 2.1. Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je zber ( odvoz ) a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom, pričom pôvodcom predmetného odpadu je občan, objednávateľ túto službu zabezpečuje. 2.2. Podľa zákona č. 365/2015 z 13.11.2015 sa za odpad podľa predchádzajúceho odseku tohoto článku považuje každý odpad uvedený v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 0,00 €10.5.201714.5.2021
155/2017Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby č. 021702 v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie nasledovných odpadov zhotoviteľom: Kat. č.1 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1. 0,00 €28.4.201731.12.2020
Položky 61-90 z 309


Úvodná stránka