Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-60 z 290
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
163/2018Ivan Šoltýs, Sv. Quirina 1535/23, 050 01 RevúcaZmluva o dielo č. 1/2018 na zhotovenie diela: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Rákoši - okná a dvere uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníkaPredmetom plnenia je zhotovenie diela: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Rákoši - okná a dvere.9 999,80 €19.5.2018nestanovený
161/2018Ema Laciaková, RožňavaZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 277, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €18.5.2018nestanovený
137/2018Alžbeta Bánesová, Rákoš 102, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 36/37, 217/218.40,00 €24.4.2018nestanovený
107/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonnikaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.1 400,00 €21.3.20189.9.2018
90/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDOHODA číslo 18/30/52A/146/NP PZ VAOTP-3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhadu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľnícke služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právncká osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby.3 301,32 €7.3.201830.9.2018
88/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190039370Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.73,04 €1.3.201831.8.2018
85/2018Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieAktivácia účastníckeho programu: Home Optimal 4G15,00 €28.2.2018nestanovený
79/2018Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži, Filiálka RákošZmluva o výpožičke uzavretá podľa ustanovenia § 659 a nasl. Občianskeho zákonníkaPrenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350.0,00 €20.2.201829.2.2020
13/2018Matilda Toporová, Rákoš 104, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 207,272,273,274.40,00 €5.1.2018nestanovený
381/2017Eva Berenteová, č. 255, 049 01 MuráňZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 222, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €22.12.2017nestanovený
380/2017Maroš Nemoga, Rákoš 99, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 58, 59, 60.30,00 €21.12.2017nestanovený
379/2017Daniel Siman, Lubeník č.110, 049 18 LubeníkZmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka.Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa vykonať stavebné práce pod názvom „Rekonštrukcia budovy bývalej Materskej škôlky v Rákoši“ tak aby nedošlo ku škodám . Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa bodu IV. tejto zmluvy.17 114,40 €20.12.2017nestanovený
378/2017Tibor Gallo, ul. Clementisova 1126/5, 050 01 RevúcaZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 291, 292, 293, 294.40,00 €19.12.2017nestanovený
377/2017Mária Pavlíková, Rákoš 79, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 260,261.20,00 €19.12.2017nestanovený
375/2017Mária Nemogová, Rákoš 98, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 86/87, 88.30,00 €19.12.2017nestanovený
372/2017Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská BystricaZmluva č. 11/BB/2017 - MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Banská Bystrica - z programu OD60701.33096 – podľa zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa rozhodnutia č. II. zo zasadnutia Komisie zo dňa 06.12.2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“ v sume uvedenej v článku II bod 1 tejto zmluvy.5 000,00 €16.12.2017nestanovený
369/2017Pavlína Farkašová, Rákoš 74, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 46, 47, 48.51,00 €12.12.2017nestanovený
360/2017Anna Štrompová, Rákoš 63, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 225, 226.20,00 €7.12.2017nestanovený
348/2017Stanislav Širila, Prasličková 22, 040 17 ŠebastovceZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 94, 100/101.51,00 €28.11.2017nestanovený
344/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 RevúcaDohoda č. 17/30/010/13 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núczi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.0,00 €28.11.2017nestanovený
341/2017Oľga Belániová, č. 67, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 58, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547.17,00 €23.11.2017nestanovený
335/2017Ľubomíra Strakáčová, Bullova 11, 841 01 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: Rákoš 386/1. Hrobové miesto číslo: 156 (Mária a Karol Širilovci)10,00 €21.11.2017nestanovený
326/2017Milan Nemoga, Stuľany 179, 08643 KoprivnicaZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 98, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €16.11.2017nestanovený
324/2017Jarmila Hamlíková, Rákošská Baňa č. 202, 049 61 RákošZmluva o nájme hrobového miesta uzavretá podľa § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa § 663 až § 684 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPrenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Pohrebisko: 386/1. Hrobové miesto číslo: 227.17,00 €14.11.2017nestanovený
303/2017Ján Hudaček, č. 15, 049 62 KameňanyZmluva o dielo č. 2 uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníkaPluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostky obce - podľa potreby.54,00 €12.10.201731.3.2018
301/2017Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 RevúcaDohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v RevúcejUhradenie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2017/2018 je počet týchto žiakov: 1 100,00 €11.10.201730.6.2018
296/2017Judita Koreňová, č. 40, 049 61 RákošZMLUVA O PREPOŽIČANÍ /NÁJME/ MIEST NA POHREBISKU uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctvePrepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 296, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1.16,88 €10.10.2017nestanovený
272/2017Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie číslo 4801901428Úrazové poistenie - počet osôb 20 - poistná suma 1327,76 € = 46,40 € 46,40 €13.9.2017nestanovený
253/2017Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavyPrepis na jestvujúcom odbernom mieste namiesto predchádzajúceho zmluvného partnera.0,00 €1.9.2017nestanovený
247/2017Marek Urban MSI, Rákošská Baňa 270, 049 61 RákošZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovPredmetom tejto zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej len ,,zmluvy“) sú nebytové priestory nachádzajúce sa v predmete nájmu uvedenom v čl. I. bod 1. tejto zmluvy, v budove súp. č. 256, a to : - predajná miestnosť o výmere 49,29 m2, - skladový priestor o výmere 32,01 m2, - skladový priestor o výmere 21,34 m2, - šatňa o výmere 5,27 m2, ktoré prenajímateľ prenecháva nájomcovi na účel dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy.10,00 €10.8.2017nestanovený
Položky 31-60 z 290


Úvodná stránka