Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Obecné zastupiteľstvo v Rákoši zriadilo na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28. 11. 2014 tieto stále komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Rákoš

Komisia ochrany verejného poriadku

Ústredná inventarizačná komisia

Komisia na vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Rákoš

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Každá komisia má predsedu a členov komisie. Predsedu a členov komisií volí obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Rákoš

predseda: Ivica Valková

členovia: Emil Bánes, Bc. Beáta Bánesová, Július Pavelko, Radoslava Pavelková

Náplň práce:

- podľa vypracovaného všeobecne záväzného nariadenia.

 

Komisia ochrany verejného poriadku

predseda: Július Pavelko

členovia: Emil Bánes, Bc. Beáta Bánesová, Radoslava Pavelková, Ivica Valková

Náplň práce:

- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,

- spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,

- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,

- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach

 

Ústredná inventarizačná komisia

predseda: Emil Bánes

členovia: Bc. Beáta Bánesová, Július Pavelko, Radoslava Pavelková, Ivica Valková

Náplň práce:

- zodpovedá za priebeh inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

- zodpovedá za činnosť čiastkových inventarizačných komisií

- zodpovedá za preškolenie členov komisií

- predkladá vedúcemu účtovnej jednotky výsledky inventarizácie k schváleniu spolu s vysporiadaním inventarizačných rozdielov /manko, schodok, prebytok/  a s návrhom opatrení

- zhodnotí inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhotoví „Inventarizačný zápis ÚIK o inventarizácii“, ktorý bude obsahovať aj vysporiadanie inventarizačných rozdielov"

 

Komisia na vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Rákoš

predseda: Bc. Beáta Bánesová

členovia: Emil Bámes, Radoslava Pavelková

Náhradníci: Július Pavelko, Ivica Valková

Náplň práce:

-podľa vypracovaného vnútorného predpisu.

 

 


 


Úvodná stránka