Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:299/2018
Zmluvná strana 1:Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 1 IČO:00328669
Zmluvná strana 2:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 Revúca
Zmluvná strana 2 IČO:30794536
Názov:DOHODA číslo 18/30/52A/933/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z
Predmet:Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“) a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na Strana 2 z 10 úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
Cena *:4 201,68 €
Dátum uzavretia zmluvy:23.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy:29.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy:30.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy:31.5.2019
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Lýdia Nemogová Gallová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Dodatky

Podrobnosti
Číslo:299-002/2018
Zmluvná strana 1:Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš
Zmluvná strana 1 IČO:00328669
Zmluvná strana 2:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 05001 Revúca
Zmluvná strana 2 IČO:30794536
Názov:Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo 18/30/52A/933/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods.
Predmet:Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím PSVR , v rámci implementácie NP „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-4“ a zverejnenej dňa 12.12.2018, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 18/30/52A/933/ŠR na č. 18/30/52A/933/NP PZ VAOTP-4.
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:28.12.2018
Dátum zverejnenia:7.1.2019
Dátum účinnosti zmluvy:8.1.2019
Dátum ukončenia zmluvy:31.5.2019
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Lýdia Nemogová Gallová
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka
Poznámka:Cena zostáva nezmenená.


Úvodná stránka